Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Dokumentace BOZP


Za účelem zajištění BOZP vedou zaměstnavatelé dokumentaci podle požadavků právních předpisů. Její rozsah závisí zejména na charakteru činnosti, objektu, ve kterém jsou činnosti vykonávány, používaných zařízeních a konkrétních pracovních úkonech prováděných zaměstnanci.

Dokumentaci BOZP tedy tvoří:
· Interní organizační předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
· Provozní bezpečnostní předpisy pro jednotlivé provozovny, pracoviště a činnosti
· Dokumentace o školení a přezkoušení zaměstnanců
· Dokumentaci o kvalifikaci a odborné způsobilosti
· Dokumentace o zdravotní způsobilosti zaměstnanců
· Dokumentace o pracovních úrazech
· Dokumentace k pracovním prostředkům a zařízením /návody k použití, …/
· Doklady o revizích a kontrolách pracovních prostředků a zařízení
· Dokumentace prevence rizik
· Dokumentace o provedených prověrkách BOZP dle ZP §108, odst. 5
· Záznamy z kontrolní činnosti
Ostatní dokumentace se vztahem k BOZP


Dokumentace PO


Základní povinnosti BOZP a PO


PROVĚRKA BOZP

Provedení prověrky BOZP nejméně jednou v roce ukládá zaměstnavateli §108, odst.5) zákoníku práce a v čem spočívá?
[celý článek zde]


ZAMĚŘENÍ PROVĚRKY BOZP

Zde naleznete informace o zaměření prověrky z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci uložené zaměstnavateli ZP §108, odst.5
[celý článek zde]

K PREVENCI RIZIK

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.
[celý článek zde]

Kategorizace prací

Podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění zákona č. 274/2003 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií/ [celý článek zde]


Revize elektrických zařízení

Elektrická zařízení je nutné rozdělit do třech skupin a údržbu, revize a kontroly řešit ve vztahu k příslušným předpisům

Povinnosti při pracovním úrazu

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu jsou dány § 105 zákoníku práce. Jde zejména o vyšetření příčin a okolnosti vzniku pracovního úrazu, vedení dokumentace o pracovním úrazu a přijetí opatření proti opakování pracovních úrazů.
[celý článek zde]

Kdo jsou zástupci pro oblast BOZP a rada zaměstnanců

Státní odborný dozor

Skladování v lékárně

pokyny pro přidělování výstražných vest řidičům motorového vozidla

pokyny pro ochranu zdraví při práci u počítačeVíce informací pouze pro registrované uživatele.

 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-