Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Základní povinnosti v BOZP a PO

Školení 1. vedoucích zaměstnanců
2. řadových zaměstnanců
· vstupní ( § 35 zákoníku práce)
· periodická ( § 103 zákoníku práce)
· specializovaná ( zvláštní předpisy)
zaškolení obsluhy strojů a technických zařízení

Právní předpisy:

Zákoník práce + právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kterými jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokyny

Pokyny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou konkrétní pokyny dané zaměstnanci vedoucími zaměstnanci, kteří jsou mu nadřízeni


Prevence rizik
· provádět úkoly v prevenci rizik – požadavek – zajistit osobou s odbornou způsobilostí (§ 15, odst. 3 zákona č.309/2006 Sb.)
· vzájemně se písemně informovat o rizicích s ostatními zaměstnavateli v objektu (§ 101, odst.3 zákoníku práce)
· roční prověrky – audity (§ 108, odst.5 zákoníku práce)
Právní předpisy:

Zákoník práce + zvláštní předpisy (NV č. 101/2005 Sb., vyhláška č. 48/1982 Sb., NV č. 361/2007 Sb., vyhláška č. 432/2003 Sb., NV 591/2006 Sb., atd.)

Pracovní úrazy
· vést dokumentaci a provádět hlášení (§ 105 zákoníku práce)
· vyřizovat odškodnění PÚ s pojišťovnou vůči poškozenému
Právní předpisy:

Zákoník práce, Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Provoz zařízení a prostředků
· revize a kontroly zařízení a pracovních prostředků
· obsluha zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví pouze zvlášť odborně a zdravotně způsobilými zaměstnanci
Právní předpisy:

Zákoník práce, Nařízení vlády č. 378/2001 Sb. + další (viz. § 349 Zákoníku práce)


Osobní ochranné pracovní prostředky
· vyhodnocení rizik, vypracování seznamu pro přidělování, bezplatné poskytování, kontrola
Zákoník práce, Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., 21/2003 Sb.


Pracovnělékařská péče
· požadavky na zajištění ZPP jsou uvedeny v předpisech (§ 40 z. č. 20/1966 Sb., § 103 Zákoníku práce ad.)
· náplň ZPP (čl. 5 vyhl. 145/1988 Sb.)
· vstupní prohlídky (§ 32 a 103 Zákoníku práce)
· pravidelné preventivní prohlídky (§ 99 Zákoník práce, 361/2000 Sb., 49/1967 ad.)
· kategorizace prací (§ 37 258/2000 Sb., vyhl. 432/2003 Sb.)
Právní předpisy :

Zákon č. 20/1966, Zákoník práce, 258/2000 Sb., 432/2003 Sb. , zredukovaná vyhl. č. 48/1997 Sb., směrnice MZ 49/1967 (17/1970)


Zajištění pracoviště
· zhodnocení rizik
· umístění bezpečnostních značek
· podmínky pro poskytování první pomoci (lékárnička)
· zajištění mikroklimatických podmínek pracoviště
· zajištění ergonomických požadavků na pracovní místo
· vhodná organizace práce
Právní předpisy:

Zákoník práce, Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., vyhl. 6/2003 Sb., Nařízení vlády č. 361/2007, atd.

Požární ochrana
· začlenění do kategorie podle požárního nebezpečí
· dokumentace
· školení
· preventivní požární prohlídky
· vybavení pracovišť prostředky požární ochrany /hasicími přístroji, požárními hydranty, elektrickou požární signalizací,…/
· dodržování zásad pro manipulaci s hořlavou kapalinou /ČSN 65 0201/
Právní předpisy:

Zákon o PO 133/1985 Sb., vyhl. o požární prevenci 246/2001 Sb.


Nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky

· zásady pro bezpečnou práci v laboratoři (přípravně léků) /ČSN 01 8003/
· klasifikace látek a přípravků
· hodnocení nebezpečnosti
· nakládání s nebezpečnou chemickou látkou a přípravkem
· zkoušení surovin reagenčním aparátem
· písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s těmito látkami a přípravky a určení způsobu likvidace
· označování látek a přípravků na obalech, výstražné symboly, R- věty, S-věty
· bezpečnostní listy
· specielní školení zaměstnanců


Právní předpisy:
Zákon 356/2003 Sb., zákon č. 258/2000 Sb. - § 44b, vyhl. 231/2004 Sb. (obsah bezpečnostního listu), vyhl. č. 232/2004 Sb., vyhl. č. 221/2004 Sb., zákon 477/2001 Sb., o obalech, zákon 185/2001 Sb., o odpadech


 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-