Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Kategorizace prací

Na základě § 37 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví je povinností zaměstnavatele provést zařazení prací do kategorií.

Návrh na zařazení práce do kategorie obsahuje
1. označení práce,
2. název a umístění pracoviště, kde je daná práce vykonávána,
3. jednotlivé dílčí výkony, které jsou v rámci práce prováděny,
4. délku směny; u vícesměnného provozu režim střídání směn,
5. postup stanovení celkové expozice rozhodujícím faktorům v charakteristické směně, její výsledné hodnoty a zařazení jednotlivých faktorů do kategorie,
6. návrh kategorie, do které má být práce zařazena,
7. počet zaměstnanců vykonávajících danou práci, z toho počet žen,
8. opatření přijatá k ochraně zdraví zaměstnanců vykonávajících danou práci.

Zaměstnavatel je povinen oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé a vyšší kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení.

Návrh na zařazení předkládá zaměstnavatel do 30-ti kalendářních dnů ode dne zahájení výkonu prací. Ostatní práce na pracovištích zaměstnavatele, které nebyly příslušnému orgánu ochrany zdraví oznámeny, se považují za práce kategorie první.

V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na její zařazení do kategorie druhé, třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen bezodkladně předložit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví nový návrh, který má náležitosti výše uvedené.

Na návrh zaměstnavatele nebo z vlastního podnětu je příslušný orgán ochrany veřejného zdraví oprávněn rozhodnout o:
1. zařazení práce, o níž má zaměstnavatel za to, že je prací první nebo druhé kategorie, do vyšší kategorie,
2. tom, že práce druhé kategorie je prací rizikovou,
3. tom, že práce dosud zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie již nejsou pracemi této kategorie.

Měření a vyšetření pro účely zařazení prací do druhé, třetí nebo čtvrté kategorie nebo změn zařazení prací do těchto kategorií, která jsou potřebná k hodnocení rizik, může zaměstnavatel provést jen prostřednictvím držitele osvědčení o akreditaci nebo držitele autorizace k příslušným měřením nebo vyšetřením, je-li pro obor měření nebo vyšetřování autorizace nebo akreditace právními předpisy upravena, pokud není sám takto kvalifikovaný.

Kategorie 1 - Zařazují se práce , při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví,

Kategorie 2 – při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity faktorů stanovené zvláštními právními předpisy (dále jen "hygienické limity"), a práce naplňující další kritéria pro jejich zařazení do kategorie druhé

Kategorie 3 – při nichž jsou překračovány hygienické limity, a práce naplňující další kritéria pro zařazení práce do kategorie třetí, přičemž expozice fyzických osob, které práce vykonávají (dále jen "osob"), není spolehlivě snížena technickými opatřeními pod úroveň těchto limitů, a pro zajištění ochrany zdraví osob je proto nezbytné využívat osobní ochranné pracovní prostředky, organizační a jiná ochranná opatření, a dále práce, při nichž se vyskytují opakovaně nemoci z povolání nebo statisticky významně častěji nemoci, jež lze pokládat podle současné úrovně poznání za nemoci související s prací,

Kategorie 4 - Zařazují se práce při nichž je vysoké riziko ohrožení zdraví, které nelze zcela vyloučit ani při používání dostupných a použitelných ochranných opatření.
Kategorie, do které má být práce se v případě, že jde o práci spojenou s expozicí několika faktorům, stanoví podle nejméně příznivě hodnoceného faktoru.


FAKTORY

1. Prach
2. Chemické látky
3. Hluk
4. Vibrace
5. Neionizující záření a elektromagnetická pole
6. Fyzická zátěž
7. Pracovní poloha
8. Zátěž teplem
9. Zátěž chladem
10. Psychická zátěž
11. Zraková zátěž
12. Práce s biologickými činiteli
13. Práce ve zvýšeném tlaku vzduchu

Podmínky pro zařazení do kategorií jsou uvedeny v příloze k vyhlášce 432/2003 Sb.


 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-