Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
K prevenci rizik

Podle § 102 ZP odst. 1) až 4)

je zaměstnavatel povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí vhodnou organizací bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k prevenci rizik.

Prevencí rizik se rozumí všechna opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a z opatření zaměstnavatele, která mají za cíl předcházet rizikům, odstraňovat je nebo minimalizovat působení neodstranitelných rizik.

Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje.Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorůpráce dosud zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů podle prováděcího právního předpisu.

Nelze-li rizika odstranit, je zaměstnavatel povinen je vyhodnotit a přijmout opatření k omezení jejich působení tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví zaměstnanců bylo minimalizováno. Přijatá opatření jsou nedílnou a rovnocennou součástí všech činností zaměstnavatele na všech stupních řízení. O vyhledávání a vyhodnocování rizik a o přijatých opatřeních vede zaměstnavatel dokumentaci.

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu jejich práce.

Je třeba si uvědomit z čeho pramení možnost výskytu určitých pracovních rizik:
Jedná se o:

1. Organizační nedostatky
2. Špatné uspořádání pracoviště
3. Nerespektování ergonomických požadavků a hygienických zásad
4. Mechanické ohrožení
5. Ohrožení elektrickým proudem
6. Ohrožení fyzikálními jevy
7. Ohrožení požárem, výbuchem
8. Ohrožení působením chemických látek
9. Ohrožení biologickými činiteli
10. Zatížení psychické
11. Zraková zátěž
12. Jiná ohrožení /krizové stavy, živelné pohromy, aj./ 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-