Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Místní předpis pro skladování v lékárně zpracovaný dle platných ČSN 269030 a 26 9010

Nedílnou součástí pracovní náplně zaměstnanců pracujících a pohybujících se ve skladovacích prostorách lékárny je dodržování předpisů a pokynů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

1.Zaměstnanci ve skladu dbají na vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost zaměstnanců ostatních i zaměstnanců cizích firem, kteří se ve skladě pohybují, např. řidičů - závozníků, pomáhajících při nakládce a vykládce apod.
2.Nepovolaným osobám je do prostor skladu vstup přísně zakázán!
3.Zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pracovními prostředky - ochranným oděvem - /plášť, kalhoty, kožené rukavice, textilní rukavice, případně pohybuje-li se venku u rampy prošívaná vesta nebo prošívaný kabát,/ ochrannou obuví - /pevná obuv/
4.Zaměstnanci skladu udržují přístupové cesty ke skladu volné, všechny uličky, cesty a komunikace ponechávají průchodné, případně průjezdné, nezastavují uličky mezi regály krabicemi
Nejmenší šířka uliček mezi regály je dle ČSN 26 9010 pro průchodovou uličku jednosměrnou, kdy břemeno je přenášeno v jedné ruce po boku 85 cm. /Špatně viditelné čáry na podlaze ohraničující plochy skladovací zóny musí být průběžně obnovovány čerstvými nátěry./
5.Všechny plochy skladovací zóny je nutno udržovat čisté a zarovnané
6.Nepřetěžovat regály při ukládání předmětů na police, dodržovat označenou nosnost regálu a nosnost jednotlivých polic!
7.Předměty musí být skladovány tak, aby se při odebírání nebo delším skladování nemohly sesunout, musí být zajištěna jejich stabilita a uložení musí být takové, aby nedošlo k jejich znehodnocení.
8.Pozor při skladování skla!

Regály:
- musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány
- regály prázdné, částečně zaplněné i zcela zaplněné musí být stabilní
- stabilitu regálu nelze zajišťovat pouhým vzájemným opřením popř. opřením o různé konstrukce
- nosnost regálu musí být prokázána, označena, regály nesmí být přetěžovány
- způsob zakládání musí odpovídat provedení regálu
- druh a rozměry zakládaného materiálu a manipulační jednotky musí odpovídat provedení regálu
- před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavení regálu a nejméně 1 x ročně musí být regál překontrolován z hlediska jeho stability, tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti a o výsledku kontroly musí být proveden záznam /v případě dlouhodobě uložených předmětů je možné při kontrole zdůvodnit překontrolování regálu ve lhůtě delší než 1 rok/
- je zakázáno lézt do regálu a na něj
- regály, jejichž technický stav by mohl ohrozit bezpečnost osob a majetku nesmí být používány (v době nevyhovujícího stavu musí být regál výrazně označen a znemožněna jeho použitelnost)
- přístup, popř. příjezd k regálu musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání manipulačních jednotek a materiálů z regálu
- ruční obsluha částí regálů ve výšce nad l800 mm musí být prováděna z bezpečných zařízení /žebříky, schody, plošiny/Stohování
Stohy se smí zakládat pouze na pevné, únosné, rovné a nekluzké vodorovné podlaze a smí být do nich ukládány jen stejné předměty neměnného tvaru /předměty měnného tvaru jako jsou pytle a balíky se smí ukládat do stohovaných hromad, jsou-li vytvořeny dostatečně šikmé nebo stupňovité stěny/
Stohy musí být stabilní, bezpečně zajištěny
Odebírat předměty ze stohované hromady se smí pouze shora z bezpečného stanovistě
Na stohované hromady se nesmí vystupovat
Při stohování manipulačních jednotek nesmí být překročena jejich stanovená stohovací nosnost a stohovací výška
Stohovat manipulační jednotky /přepravky, bedny, krabice atd. lze za předpokladu, že:
a)snesou stohovací tlaky
b)vytvořený stoh bude stabilní
c)jsou konstrukčně, příp. svým tvarem uzpůsobeny stohování
d)nebudou překročeny stohovací tlaky

- výška stohu může být pouze taková, aby mezi horní hranou manipulační jenotky byla od spodní hrany stropu nebo stropní instalace dodržena bezpečnostní vzdálenost minimálně l00 mm
- při stohování paletových jednotek je zakázáno spojovat sousedící stohy proložkami, nebo stohy provazovat stohovými paletovými jednotkami


Uložení hořlavých kapalin /ČSN 65 0201/

- všechny hořlavé kapaliny uložené v rozbitných /skleněných obalech/ mohou být pouze v množství do 1 litru
- éter je uložen odděleně od ostatních hořlavin v samostatné skříňce
- ostatní hořlavé kapaliny /líh, lihobenzin, benzín a jiné hořlavé kapaliny i nižších tříd nebezpečnosti - jsou uloženy v samostatné uzavíratelné, označené skříni v maximál. množs. do 100 litrů, z toho hořlavin 1. tř. do 50 litrů, přičemž v celé lékárně, pokud se nejedná o pracoviště se zvýšeným nebezpečím požáru, nesmí překročit celkové množství hořlavin 250 litrů.


Při manipulaci - rozlévání, ředění
- nepoužívat umělohmotné nálevky a nádoby, používat pouze skleněné
- pracovat v místnostech řádně odvětratelných, nevstupovat s otevřeným ohněm! Označit dveře zákazem vstupu s otevřeným plamenem!
- pozor na statickou elektřinu!!! /nepracovat s hořlavinami v místnostech, kde je lino/
- nepoužívat silonové pláště! Pozor na silonové prádlo!
Pracovat pouze v bavlněném pracovním oděvu a předepsané pracovní obuvi!


Skladování nebezpečných chemických látek a přípravků
/vysoce toxických, toxických …./

- ukládat do samostatných uzavřených uzamykatelných skříněk, (zajištění proti zcizení vyplývá ze zákona č. 258/2000 Sb., §44 a, odst. 11), odděleně podle nebezpečných vlastností tak, aby bylo vyloučeno jejich vzájemné škodlivé působení nebo záměna. Zajistit, aby nedošlo k jejich zneužívání.
Nakládání s těmito látkami se řídí v lékárně speciálními pravidly vypracovanými osobou s odbornou způsobilostí dle §44b, odst. 1zákona č. 258/2000 Sb..
Prostory, v nichž se tyto látky skladují, musí být zabezpečeny proti vloupání.


Zabezpečení a skladování omamných a psychotropních látek

Omamné látky, psychotropní látky a přípravky musí být v lékárně uloženy v uzamykatelných samostatných kovových skříních a zabezpečeny proti odcizení /trezory/.
Nakládání s těmito látkami se řídí pravidly ve smyslu zákona č. 167/1998 Sb.. v platném znění předpisů pozdějších.

 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-