Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
STÁTNÍ ODBORNÝ DOZOR NAD BOZP

se řídí zákonem č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.
Kontrola nad bezpečností vyhrazených technických zařížení je upravena zákonem o státním odborném dozoru nad bezpečností práce č. 174/1968 Sb., ve znění předpisů pozdějších.
(Vyhláška č. 266/2005 Sb. stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce)

Od 1.7.2005 vznikl Státní úřad inspekce práce se sídlem v Opavě www.suip.cz a jemu podřízených 8 Oblastních inspektorátů práce se stanovenou územní působností. Byl zrušen Český úřad bezpečnosti práce a „Inspektoráty bezpečnosti práce“.

V čele Státního úřadu inspekce práce (SUIP) je generální inspektor, v čele oblastních inspektorátů (OIP) vedoucí inspektoři. Státní úřad inspekce práce a jeho oblastní inspektoráty jsou správními úřady - kontrolními úřady státu na úseku ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek, jejichž součástí je i bezpečnost práce a technických zařízení. Úřad je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Oprávnění inspektorů
Vstupovat do objektů a výrobních prostorů kontrolovaných osob
Pořizovat kopie části dokladů nebo výpisy z nich
Odebírat k rozboru kontrolní vzorek
Dotazovat se na záležitosti související s vykonávanou kontrolou
Nařizovat zachování místa úrazového děje v původním stavu
Vydat rozhodnutí zákazu
Přibrat k účasti na výkonu kontroly specializovaného odborníka

Povinnosti inspektorů
Informovat zástupce zaměstnanců o zahájení kontroly
Zachovávat mlčenlivost o totožnosti toho, kdo podal podnět k provedení kontroly

§17 Přestupky na úseku bezpečnosti práce:
Pokuty ve výši 300 000 Kč až 2 000 000 Kč.
------------------------------------------------------------------

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ DOZOR
Zákon č. 258/2000Sb., zákon o ochraně veřejného zdraví upravuje práva a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany veřejného zdraví a definuje soustavu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich působnost a pravomoc.

ČESKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE
Dozoruje plnění požadavků dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, 477/2001 Sb. o obalech, atd.

ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí.

STÁTNÍ POŽÁRNÍ DOZOR orgán státní správy na úseku požární ochrany


 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-