Návrat na úvod: Poskytování služeb v oblasti BOZP
Školení


V oblasti bezpečnosti práce je školení pro zaměstnavatele i zaměstnance základní povinností a tvoří nedílnou součást prohlubování kvalifikace každého jednotlivce. Zaměření, rozsah a obsah školení souvisejí s druhem pracovní činnosti. Vzhledem k rozmanitosti pracovních činností a úkolů se náplň školení řídí kromě obecných ustanovení zákoníku práce i dalším velkým množstvím souvisejících závazných právních předpisů a legislativních požadavků.

BOZP

Předmětem školení by mělo být zejména seznámení s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 Zákoníku práce), seznámení s riziky na pracovišti a riziky vykonávaných pracovních činností. Zaměstnavatel je povinen pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců prokazatelnou formou.
Perioda pro opakovaná školení ani kvalifikace školitele nejsou právními předpisy stanoveny. Doporučená perioda opakování školení – 1x za 2 roky.

Požární ochrana

U právnických osob a podnikajících fyzických osob, které neprovozují činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, může být poučení o požární ochraně součástí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím nebo činnosti s vysokým požárním nebezpečím (§ 4 odst. 2 nebo 3 z. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně) zabezpečují pravidelná školení o požární ochraně v souladu se zákonem o požární ochraně (§ 16) a vyhláškou o požární prevenci (246/2001 Sb.). Perioda pro opakovaná školení je stanovena u těchto školení 1x za 2 roky pro zaměstnance a 1x za 3 roky pro vedoucí zaměstnance. Požadavky na kvalifikaci školitele jsou stanoveny zákonem o požární ochraně (§ 16a)

Školení řidičů

V oblasti školení řidičů se objevuje několik legislativních požadavků. V tomto výčtu uvádím dva základní druhy školení, které bývají zaměňovány.


1) Zákoník práce

Základní školení, v praxi nejrozšířenější, se vztahuje na zaměstnance, kteří na pracovních cestách řídí služební nebo soukromá motorová vozidla. Tito zaměstnanci musí být pro doplnění základních kvalifikačních předpokladů (řidičský průkaz) školeni o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mezi které patří i dopravní předpisy (§ 349 Zákoníku práce). Zaměstnavatel je rovněž povinen pravidelně ověřovat znalosti zaměstnanců. Perioda pro opakovaní těchto školení ani požadavek na kvalifikaci školitele nejsou právními předpisy stanoveny. Doporučená perioda opakování školení – 1x ročně. U tohoto druhu školení žádný předpis nepožaduje, aby řidič měl při řízení u sebe doklad o jeho absolvování.

2) Zákon o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů (247/2000 Sb.)

Zaměstnanci, ale i ostatní osoby, které řídí motorová vozidla uvedená v § 48 z. č. 247/2000 Sb. (zkráceně - vozidlo s modrými majáky, vozidlo taxislužby, vozidlo s největší povolenou hmotností převyšující 7 500 kg a vozidlo pro přepravu více jak 9 cestujících včetně řidiče), absolvují zdokonalovací školení a přezkoušení tzv. zdokonalování odborné způsobilosti řidičů vstupní, které obsahuje 140 hodin výuky a přezkoušení a po té pravidelné 35 hod. za 5 let. Tato zdokonalovací školení a přezkoušení je oprávněn provádět pouze držitel profesního osvědčení (instruktor autoškoly). Řidiči uvedených vozidel jsou povinni mít při řízení u sebe osvědčení - průkaz profesní způsobilosti řidiče (§ 6 z. č. 361/2000 Sb.).


Práce ve výškách

Vychází z požadavku nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Tato školení absolvují zaměstnanci, kteří provádějí nebo řídí práce ve výškách nad 1,5 m, kdy pracovníci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, práce na pohyblivých pracovních plošinách, práce na žebřících ve výšce větší než 5 m, práce pomocí horolezecké (speleologické techniky) a práce ve výškách při montáži a demontáži pomocných konstrukcí. Požadovaná perioda pro opakovaní školení je 1x za 12 měsíců. Předmět školení a požadavky na kvalifikaci školitele stanovuje v závislosti na další specifikaci vykonávaných prací uvedený předpis.
/může se týkat i úklidových prací při mytí oken, údržbářských prací při výměně žárovek apod./


Práce s nebezpečnou chemickou látkou nebo přípravkem

Školení se provádí dle požadavku zákona č. 356/2003 Sb. §44 odst. 8.
Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá podle § 44b odst. 1a) a b) prokazatelně zaškolila. Opakované školení se provádí 1 x za rok. Písemný záznam o tomto školení je povinen zaměstnavatel uchovávat po dobu 3 let.


První pomoc

Zaměstnavatel je povinen zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci (§ 102 odst. 6 Zákoníku práce). Zaměstnavatel zajišťuje ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům na pracovišti. Perioda pro opakování těchto školení není stanovena. Doporučená perioda opakování školení – 1x za 3 roky.


Školení zaměstnanců bez elektrotechnické kvalifikace

Školí zaměstnavatel v rámci bezpečnosti práce.
Školení představuje především zákazy směřující k zaměstnancům, jakožto nepovolaným osobám k práci na elektrických zařízení. Zakazuje zasahovat do rozvodných elektrických skříní, opravovat elektrické spotřebiče, nabádá k opatrnosti při používání el. spotřebičů, jejich zapojování, čištění, apod. a to ve smyslu předcházení úrazů elektrickým proudem.


Činnosti a práce na elektrických zařízeních

Stupně odborné způsobilosti, podmínky pro její získání a povinnosti zaměstnavatelů a zaměstnanců v souvislosti s kvalifikací stanovuje vyhl. č. 50/1978 Sb. Školení provádí osoby s odpovídající kvalifikací. Požadovaná perioda pro jejich opakování je 1x za 3 roky. 
.. Jméno:
  Heslo:
. ..
-
  Pokud nejste registrovaní
  uživatelé tohoto serveru,
 
klikněte
-